Sex av tio börsbolag följer Agenda 2030

Sex av tio börsbolag följer Agenda 2030

28 oktober 2019 | Corporate Communication, Investor Relations

En nyligen framtagen rapport över de största svenska börsbolagens hållbarhetsrapportering visar att sex av tio bolag ställer sig bakom FN:s Agenda 2030. Detta är en ökning ifrån i fjol, men bara 20 procent av dessa har kopplat sitt arbete till något av de 169 delmålen.

Rapporten, som är framtagen av kommunikationskonsultföretaget Aspekta, visar att 58 procent av de undersökta bolagen väljer att följa FN:s Agenda 2030, vilket är en ökning ifrån fjolårets 45 procent. Fler bolag linjerar alltså sitt hållbarhetsarbete med de 17 globala utvecklingsmålen, men knappt vart femte bolag har valt att koppla det till något av de 169 delmålen.

För att samhället ska kunna leva upp till Agenda 2030 krävs stora ansträngningar och här har inte minst näringslivet en viktig roll att spela. Det är därför positivt att se att antalet börsbolag som följer FN-målen har ökat, men att bara vart femte bolag kopplar sitt arbete till något av de 169 delmålen visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra. En tredjedel av tiden till 2030 har redan passerat och det är trots allt delmålen som klargör vad det praktiska arbetet ska gå ut på, säger Martin Lucander, specialist inom hållbarhetskommunikation på Aspekta.

En annan insikt från Aspektas kartläggning är att en minoritet – 4 procent – säger sig arbeta med samtliga 17 mål, medan hela 91 procent istället väljer att fokusera sitt arbeta på färre än tio mål. Med andra ord gör bolagen ett medvetet val, men knappt vart tionde bolag motiverar detta med sin organisations vision eller värderingar. Två av fem ger ingen motivering alls, vilket Aspekta menar blir en trovärdighetsrisk.

– Idag ställer både institutionella investerare och enskilda aktieägare högre krav på tydlig information om bolagens hållbarhetsarbete. Många sorterar dessutom baserat på bolagens hållbarhetsprofil och vi ser att Agenda 2030 blir i detta sammanhang en allt viktigare faktor. Förmågan att tydligt kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som känns värdefullt för mottagaren kan därför på sikt komma att bli en överlevnadsfråga för börsbolagen, säger Linda Molin, vd på Aspekta.

Rapporten är ett resultat av en kartläggning där Aspekta gått igenom de 220 största svenska börsbolagens års- och hållbarhetsredovisningar under 2018 och 2019. Aspekta har bland annat tittat på om hållbarhetsrapporteringen sker integrerad med eller separat från årsredovisningen, användandet av Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk, förekomsten av väsentlighetsanalysen, tillgängligheten av hållbarhetsinformation på bolagens hemsidor samt efterlevnaden av Global Compact och CDP.