Så här gör du din delårsrapport bättre

I mars arrangerade vi på Aspekta ett webinar med fokus på trender i bokslutskommunikéer för 2022. Ett urval av kommunikéer från börsbolagen (på stora listan) granskades med avseende på vd-ordets betydelse, den grafiska utformningen samt hållbarhet och framtidsutsikter. Många bolag gör det riktigt bra – många kan göra det ännu bättre! 

Även om det är ett krav med kvartalsvis rapportering kan vi konstatera att det finns stora skillnader mellan hur väl bolagen väljer att nyttja detta kommunikationsverktyg. Det gäller såväl den grafiska utformningen som informationen de delar med sig av.

Vd-ordet läses noggrant av de flesta intressenter och bör därför inte underskattas. Ofta påminner bolagens vd-ord om varandra och de kan för den rutinerade läsaren upplevas mest som en checklista där avsändaren säkerställer att beröra de förväntade och traditionella punkterna. Få bolag sticker ut – och det gäller både vd-ordets form och innehåll. En positiv trend vi uppmärksammat är att allt fler börjat lyfta bolagets nyckeltal i vd-ordet, vilket är ett bra sätt att kombinera den finansiella och icke-finansiella informationen i rapporten.  

Drygt hälften av bolagen väljer att sätta en aktiv rubrik på vd-ordet. Här anser vi att bolagen kunde vara ännu mer innovativa. I bokslutskommunikén för 2022 valde majoriteten en variant av rubriken ”stabilt resultat trots utmanande tider/turbulent omvärld”. Det kan vara en bra idé att använda underrubriker i vd-ordet, för att skapa bättre överblick och göra det mer läsarvänligt. Själva längden på vd-ordet är också intressant, från ett kortare citat (Boozt) till vd-ord som tar upp hela tre sidor (Camurus & SAS). Det absolut vanligaste är dock en sida. 

Hållbarhet
Trenden gällande redovisning av mer hållbarhet i delårsrapporterna pekar på att allt fler bolag prioriterar dessa frågor. Allt större utrymme går åt till att beskriva hur hållbarhetsarbetet fortgår. Än så länge är det däremot långt ifrån alla bolag som väljer detta och överlag saknar vi en mer transparent inställning till den kvartalsvisa hållbarhetsrapporteringen. Ett bolag som layoutmässigt lyckats med att göra hållbarhetsinformationen lättillgänglig (och transparent) och beskriver klimatmål såväl som uppföljning samt planerade aktiviteter, är fastighetsbolaget Diös. Bolag som utmärker sig är dessutom duktiga att på ett naturligt sätt integrera hållbarhetsinformation i den allmänna kommunikationen.

Grafisk utformning
Gällande den grafiska utformningen, så är det anmärkningsvärt att många bolag inte fokuserar på detta och därmed går miste om hur utformningen kan bidra till att förstärka budskapen till läsaren. Majoriteten av bolagen vi granskat (60 procent) missar möjligheten att sätta en rubrik på omslaget eller första sidan. Nu ser vi att utvecklingen går mot att allt fler går över till ett liggande format. Av de rapporter vi granskade var ungefär en tredjedel liggande. Vi tror att framtidens rapporter kommer i skärmanpassade format, för att bättre dra nytta av de digitala kanalerna och på ett snyggare grafiskt manér lyfta fram bolagets varumärke och rapportens innehåll.

Framtidsutsikter
Det för många bolag turbulenta 2022 har fört med sig att få bolag vågar uttala sig framåtblickande och komma med konkreta framtidsutsikter i bokslutskommunikéerna 2022. Många väljer i stället en mer återhållsam kommunikationsnivå, som riskerar att uppfattas som negativ. I dessa tider är det viktigt att kommunicera sin förmåga att navigera i ett osäkert klimat, med noggrann riskbedömning, hög kostnadsmedvetenhet och förmåga att anpassa sig. När väl bolagen vågar komma med framtidsinriktade uttalanden, så är det oftast med många förbehåll.

Krisläget och den stora osäkerheten de senaste åren har härdat och tränat bolagen i ett alltmer strukturerat och utökat risktänk. Framtidsutsikter och prognoser är starkt kopplade till riskhantering/omvärldsanalys. En tydlig tendens är att fler väljer att strukturera och jobba med sitt avsnitt om risker och osäkerhetsfaktorer. I stället för en sammanhållen och övergripande text om en riskfylld omvärld, väljer många att lista och dela upp risker i olika kategorier. Till exempel externa och interna risker, kortsiktiga och långsiktiga risker samt marknadsrelaterade och finansiella risker.

Tänk på detta till nästa delårsrapport:

  • Försumma inte de grafiska detaljerna/konceptet och se till att ha rätt verktyg och process till den grafiska utformningen.
  • Gå ifrån den vanliga word-mallen och använd ett liggande format.
  • Missa inte att kommunicera din produkt eller service tydligt och tidigt i rapporten.
  • Se inte enbart rapporten som att lagkrav ska uppfyllas och finansiella siffror ska rapporteras. Rapporten är ett gynnsamt tillfälle för att kommunicera ditt varumärke och bolagets värderingar.
  • Var konkret om ni nämner framtidsutsikter, nämn inte enbart osäkerhetsfaktorerna.

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss:

Anna Westesson

Anna Westesson

Konsult och partner

Jonas Årefors

Jonas Årefors

Konsult