Redovisning enligt CSRD – Fem viktiga saker att tänka på

15 mars 2023

Med CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, införs nu informationskrav som är mer omfattande och går längre än tidigare ramverk. Bolagen förväntas bland annat mer utförligt beskriva sin strategi, bedömning av risker, påverkan, målsättningar och mätningar. Kort sagt så förändrar de nya kraven hur hållbarhetsredovisningar ska se ut. De kommer även medföra ett behov av nya kompetenser och färdigheter i själva hållbarhetsarbetet.

I hanteringen av alla nya upplysningar är det lätt att glömma bort den ädla avsikten bakom alltihop. I grund och botten handlar det om att ge intressenterna en mer rättvisande bild av verksamheten, som ska bidra till bättre beslutsfattande inför investeringen, inköpet eller arbetsansökan. 

När hållbarhetsrapporteringen blir mer detaljerad och informationen alltmer avancerad, är det än mer angeläget att beskriva och förklara värdet av sitt arbete för att bygga förtroende. Aspekta har tagit fram en lista med fem saker som är viktiga att tänka på i förhållande till CSRD och dess standarder ESRS*.

 

  1. Redovisning – En del av hållbarhetsarbetet

Arbetet med hållbarhetsredovisningen kan uppfattas stjäla resurser från det faktiska hållbarhetsarbetet. Men redovisning spelar faktiskt en central roll för bolagets möjlighet att finna kommersiella värden i hållbarhetsarbetet. En hållbarhetsredovisning bidrar direkt till att bygga förtroende för bolagets strategi, affärsmodell, verksamhet och ledarskap, vilket kan omsättas till ökad försäljning, intäkter och lönsamhet. Med andra ord kan hållbarhetsredovisningen ses som en förutsättning för ett värdeskapande hållbarhetsarbete. 

  1. Genomför en (ny) väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen är det primära verktyget för att identifiera vad bolaget ska fokusera på i sin hållbarhetsredovisning. Genom att klargöra vilka upplysningar som gäller för bolaget, bidrar analysen till att resurser riktas mot rätt saker. På så vis blir arbetet mer kostnadseffektivt och informationen mer användbar för läsaren. Väsentlighetsanalysen är numera mycket mer omfattande** och trots att ert bolag kanske inte berörs av CSRD förrän om ett par år är det viktigt att börja i tid.

  1. Informera och engagera

En hållbarhetsredovisning är summan av flera personers ansträngningar, men ytterst är det era medarbetare som ska ta fram och sammanställa informationen. Det är därför avgörande att de tidigt får en förståelse för värdet av sin roll och känner ett engagemang för att bidra till arbetet. Lägg därför energi på den interna kommunikationen och förankringen. Se hållbarhetsredovisningen som ett gemensamt projekt som rent av kan stärka hållbarhetsarbetet.

  1. Strukturera års- och hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsdata spelar en viktig roll i att ge en rättvisande bild av bolaget, men det är er uppgift att förklara vad datan faktiskt betyder för läsaren. Den traditionella årsredovisningen lägger stor vikt vid att tidigt förklara och beskriva verksamheten och placerar den finansiella datan längst bak. Samma sak bör även gälla för hållbarhetsinformationen! Skapa förståelse genom att på ett tidigt stadie förklara strategi och ambitioner, lyft fram exempel som förstärks med utvalda data och hänvisa till detaljerna sist i redovisningen.

  1. Aktivera redovisningen under hela året

Informationen i redovisningen är ofta mycket omsorgsfullt utvald och anpassad till era viktigaste målgrupper. Ändå behandlas den ofta som ett historiskt dokument som hamnar på hyllan. Istället bör ni se redovisningen som en värdefull samling viktiga budskap som kan användas i flera sammanhang via olika kanaler. Dra nytta av arbetet som gjorts och planera, paketera och presentera innehållet i den löpande kommunikationen under året!

 

Nyfikna på hur ni kan utveckla ert arbete?

Våra sammanfattande slutsatser är endast ett urval som baserar sig på vår erfarenhet av att rådge och stötta bolag i deras hållbarhetsarbete. Om ni vill veta mer eller diskutera hur ert bolag kan utveckla sin hållbarhetskommunikation, är du välkommen att kontakta oss. 

 

* Upplysningskraven som kommer av CSRD anges i ett antal dokument som går under samlingsnamnet ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

** Väsentlighetsanalysen ska enligt CSRD numera utgå ifrån så kallad ’dubbel väsentlighet’, dvs. hållbarhetsfrågornas påverkan på omvärlden och/eller finansiella påverkan på bolaget. Bolaget måste både ta fasta på sin externa påverkan på miljö och människor, samt hur hanteringen av dess hållbarhetsfrågor kan ha en finansiell påverkan på bolaget.

Vill du veta mer om CSRD och hur det påverkar er? Varmt välkommen att kontakta oss:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner

Linda Molin

Linda Molin

Konsult och partner