Är du redo att möta framtida utmaningar?

Är du redo att möta framtida utmaningar?

28 november 2019 | Corporate Communication

Inbromsningen i ekonomin är tydlig efter ett antal år av stark tillväxt. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor: handelskrig, konflikthärdar, Brexit, ökad polarisering och viktiga valrörelser borgar för att 2020 blir ett både utmanande och spännande år.

För verksamheter som behöver navigera i tider av större osäkerhet är det värdefullt att vara väl förberedd och agilt kunna anpassa sig efter växlande omständigheter. Att vårda och stärka organisationens förtroendekapital blir om möjligt ännu viktigare. Dålig hantering av kriser, incidenter och förändringsprojekt är misstag som är dyra i goda tider men som kan bli förödande i sämre tider. Omvänt kan en förtroendeskapande hantering medföra att anseendet och varumärket faktiskt stärks!

Det som förenar verksamheter som är skickliga på att möta kriser och driva förändring i tuffare tider är att de är väl förberedda, samspelta och tränade. Det handlar om tre aktiviteter som löper som en röd tråd och genomsyrar arbetet: för det första att inventera och värdera olika riskscenarier, för det andra att förbereda sig på att möta dessa och om möjligt förebygga att de inträffar, samt för det tredje att träna.

De flesta organisationer är förberedda på olyckor och materiella skador. Färre har brett inventerat alla möjliga riskscenarier de kan möta, inklusive sådana som utmanar anseendet. Den långsiktiga varumärkesskadan blir större i situationer där förtroendekapitalet urholkas. Därför är det av vikt att inkludera den typen av händelser vid inventeringen. Det handlar oftast om situationer när det uppstår ett gap mellan vad organisationen säger att den står för eller lovar och vad den faktiskt gör.

Det förebyggande arbetet är viktigt men även att förbereda sig på att hantera de situationer som kan uppstå. Några korta strategiska riktlinjer att följa, en tanke kring vem som är talesperson samt svar på de mest troliga frågorna räcker långt för att öka beredskapen. Att ta fram och träna innebär också ökad trygghet för ledningen som kan förbereda sig mentalt.

“Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag”.

Citatet brukar tillskrivas olika elitidrottare. Det är ingen slump att det finns en empiriskt belagd koppling mellan övning och färdighet. Därför är det förvånande att så många organisationer prioriterar bort att träna. Att öva förmågan att möta kriser, oväntade händelser och tuffa förändringar i samspel med kolleger kan vara avgörande för framgång 2020.