5 trender inom hållbarhetsredovisning 2021

5 trender inom hållbarhetsredovisning 2021

17 november 2021 | Aspekta, Corporate Communication, Hållbarhet

För fjärde året i rad har Aspekta genomfört sin årliga kartläggning över hur de största svenska börsbolagen kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Kartläggningen spänner brett över flera olika områden och tar fasta på hur pass övertygande och tydlig kommunikationen är i bolagens års- och hållbarhetsredovisningar.

Här presenteras våra fem viktigaste insikter:

Kombinerad dominerar
Men med stora variationer

I valet av sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete på ser vi att den kombinerade vägen – där års- och hållbarhetsredovisningen sker i samma dokument – utan tvekan är vanligast. Hela 80 procent väljer denna metod. Men varje regel har också sina undantag och här har vi noterat två sådana, vardera med sina för- och nackdelar. I det ena fallet läggs all hållbarhetsinformation i ett avsnitt. Det gör det enkelt att hitta informationen, men skapar samtidigt en tydlig avgränsning mot den finansiella informationen och riskerar även göra kopplingen till bolagets strategi, affär och marknad otydlig för läsaren. I det andra fallet sprids hållbarhetsinformationen ut i hela redovisningen, vilket dock bidrar till en större integration med det finansiella. Risken är däremot överhängande att läsaren blir förvirrad och att helhetsintrycket av hållbarhetsarbetet går förlorad.

Hållbarhetsinformationen lyfts tidigare
Men fortfarande svårt att veta

En klar majoritet av bolagen som använder den kombinerade metoden väljer att placera hållbarhetsinformation tidigt i sin redovisning. Sju av tio bolag beskriver hållbarhetsarbetet i den första tredjedelen, medan bara en av tio lägger den i den sista tredjedelen. Placeringen av informationen i en redovisningen har stor betydelse för läsarintrycket, där information som presenteras tidigt inte bara uppmärksammas först utan även upplevs som strategiskt viktigare. Omvänt så kan alltså hållbarhetsinformationen som landar sent i redovisningen uppfattas som sekundär, eller, i värsta fall, undangömd.

GRI fortsatt viktigt
Ett välanvänt ramverk

Sedan Aspekta började med kartläggningen 2017 har antalet bolag som använder GRI fortsatt att öka. Idag tillämpar 61 procent GRI:s standarder, där vi ser flera som tagit steget till att börja rapportera enligt GRI för första gången i år. Detta är särskilt intressant då uppdaterade GRI Universal Standards träder i kraft den 1 januari 2023. Aspekta uppskattar särskilt de bolag som integrerat ramverket till att vara mer än ett index längst bak i redovisningen, utan vävt in det i hela dokumentet på ett läsarvänligt sätt.

Taxonomin börjar synas
Men med olika förhållningssätt

Taxonomin och klassificeringen av hållbara investeringar implementeras inte förrän nästa år, men i årets hållbarhetsredovisningar är det redan flera bolag som tar upp det. Majoriteten kommunicerar att de följer utvecklingen, har påbörjat analys och förbereder sig inför rapporteringen. Samtidigt råder en bred spridning på var och hur bolag väljer att ta upp Taxonomin, som exempelvis i VD-ordet, bland omvärldstrenderna eller t o m i riskavsnittet. Oavsett om bolagen ser Taxonomin som en möjlighet eller en risk, kommer det i allra högsta grad att påverka kommunikationen i framtida hållbarhetsredovisningar. Här är det emellertid viktigt att bolagen kan kommunicera sina avvägningar inom taxonomin så att de blir begripliga för dem som läser rapporten.

Läsarguidning
Hjälp som underlättar läsning och navigering

Till syvende och sist är det den information som går att hitta som blir läst och i sin tur lägger grunden för läsarens förtroende. Detta kan verka som en självklarthet, men bland årets redovisningar verkar det vara oerhört enkelt att bli komplicerad. När mängden information som bolagen måste prestera ökar blir frågan om läsarnavigering ännu viktigare, då en förvirrande presentation med detaljer utan rätt kontext kan minska både förståelse och genomslagskraften av budskapen. Vårt råd är att tidigt identifiera målgruppen och dess förkunskaper och framförallt överväga hur läsarens resa genom redovisningen bör se ut för att maximera förståelse och förtroende.

Vill du veta mer om kartläggningens resultat och hur Aspekta kan bidra till att utveckla er hållbarhetsredovisning? Varmt välkommen att kontakta Martin Lucander eller Sara Thorngren.

Vill du veta mer om kartläggningens resultat och hur Aspekta kan bidra till att utveckla er hållbarhetsredovisning? Varmt välkommen att kontakta Martin Lucander eller Sara Thorngren:

Martin Lucander

Martin Lucander

Konsult och partner