4 trender du bör känna till om hållbarhetsredovisning

4 trender du bör känna till om hållbarhetsredovisning

22 november 2019 | Corporate Communication, Investor Relations

En organisations hållbarhetsarbete kan vara en källa till ökat förtroende och lojalitet och bidra till ökad lönsamhet och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Men möjligheten att uppnå detta förutsätter att intressenterna får en tydlig och trovärdig bild av varför och hur organisationen tar ansvar för sin påverkan på omvärlden.

För andra året i rad har vi på Aspekta genomfört en unik kartläggning av de 220 största svenska börsbolagens hållbarhetsrapporter. Fokus har legat på att beskriva hur bolagen valt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete i syfte att inspirera och vägleda de som vill ta nästa steg i sin hållbarhetskommunikation. Här presenterar vi våra fyra viktigaste insikter.

83 procent av börsbolagen väljer att integrera hållbarhetsrapporten med årsredovisningen
Det finns en fortsatt stark trend bland de största börsbolagen att integrera hållbarhetsrapporten med den vanliga årsredovisningen, vilket kan förklaras av det praktiska med att ha all information samlad på ett ställe. Nackdelen med detta är dock mest kännbar för den hållbarhetsintresserade läsaren. När all information blandas ökar kravet på tydlighet och att göra det smidigt att hitta rätt.

Fler bolag följer FN:s globala utvecklingsmål jämfört med 2018
Andelen som följer de globala utvecklingsmålen har totalt sett vuxit, från 45 procent 2018 till 58 procent 2019. Resultatet visar på en positiv utveckling, men samtidigt anger endast 20 procent av börsbolagen att de också arbetar mot något av de 169 delmålen. Eftersom delmålen anger vad det praktiska arbetet faktiskt ska handla om, är det fortfarande mycket kvar för att bolagens arbete med Agenda 2030 ska bli målmedvetet på riktigt.

De flesta arbetar med färre än 10 globala utvecklingsmål
Hela 91 procent av börsbolagen som ställer sig bakom Agenda 2030 fokuserar på färre än 10 mål. Antydningsvis innebär detta att de flesta ser ett begränsat värde i att göra lite av mycket, utan väljer istället att koncentrera sina resurser på ett fåtal viktiga frågor. Detta betyder också att ett medvetet val har skett, men trots detta så kopplar endast 14 procent av bolagen valet av FN-mål till sin organisations vision eller värderingar.

Mål 8, 12 och 13 fortfarande mest populära
Precis som i fjol väljer majoriteten av bolagen att fokusera på anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8), hållbar konsumtion och produktion (12) och att bekämpa klimatförändringar (13). Få väljer däremot att fokusera på fattigdom (1), hunger (2) och hav och marina resurser (14).