Alla verksamheter kan drabbas av kriser. Hur de hanteras är avgörande för förtroendet för verksamheten på sikt. Inledande misstag möter förståelse, däremot har få överseende med dålig krishantering.

Grunden för skicklig krishantering är förberedelse. Inventering av möjliga krisämnen, framtagande av planer och träning bidrar till att verksamheten kan möta det oväntade. Vi på Aspekta har erfarenhet från en lång rad uppdrag, allt från att förebygga och planera till att kavla upp ärmarna och hjälpa till med det praktiska arbetet när krisen väl har slagit till.

Aspekta Kriskommunikation

Exempel på Aspektas verktyg:

  • Riskanalyser och förebyggande strategier
  • Manual för kriskommunikation
  • Kris- och medieträning
  • Budskapsformulering
  • Organisation av jourberedskap

Aspekta erbjuder också ett antal paketerade tjänster inom kriskommunikation:

Aspektas Kristermometer – vägledning i förberedelsearbetet

Förberedelser är grunden till all krishantering. Aspekta har därför utvecklat Kristermometern, en metodik för att inventera, kategorisera och rangordna potentiella krisscenarier. Den bygger på en kombination av research, intervjuer och workshop med ledningen i syfte att enhetligt värdera risker utifrån sannolikhet, skada och ansvar. Aspekta förbereder de fem-tio högst rankade scenarierna.

Aspektas Kriskompass – strategi för kommunikation vid kris

Baserat på resultatet från Kristermometern hjälper Aspekta till med förberedelsearbetet inför hantering av kommunikationen i den händelse något av de högst rankade scenarierna blir verklighet. Vi formulerar strategin, tar fram initiala frågor och svarsdokument samt lämnar förslag på förebyggande åtgärder.